With you, to your Dreams

راه آهن کانادا 

 

راه آهن کانادا | خطوط راه آهن کانادا | انواع خطوط ریلی در کانادا | درباره راه آهن کانادا

 

شرکت حمل و نقل ملی یا راه‌آهن ملی کانادا     Canadian National Railw

بزرگترین شرکت حمل‌ونقل ریلی کانادایی است، که مالک شبکه‌ای از ۳۲.۸۳۱ کیلومتر خط آهن می‌باشد،

این شبکه کانادا و ایالت‌های غرب میانه آمریکا، همچنین ایالت‌های جنوبی آمریکا را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

 در سال ۱۹۱۸ دولت کانادا اقدام به خریداری و تصاحب چندین کمپانی راه‌آهن که ورشکسته شده بودند، کرد و در ۶ ژوئن ۱۹۱۹۹ با ادغام آنها، شرکت راه‌آهن ملی کانادا تشکیل شد.

این شرکت در سال ۱۹۹۵ خصوصی شد و در حال حاضر بزرگترین شرکت ترابری ریلی کانادا بر پایه اندازه شبکه راه‌آهن و نیز از لحاظ میزان درآمد سالیانه به‌شمار می‌آید.

 

دفتر مرکزی این شرکت در شهر مونترآل، استان کبک قرار دارد و سهام آن در بازار بورس نیویورک و بازار بورس تورنتو معامله می‌شود.

 

دانستنیها 

 
ﮐﺎﻧﺎدا دارای ﯾﮑﯽ از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی راه آﻫﻦ ﺟﻬﺎن ۴۸۰۰۰  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺧﻂ اﺳﺖ ؟

 

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻧﺎدا و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ راه آﻫﻦ اﯾﻤﻦ، اﻣﻦ، ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ، رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ زﯾﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ۸/۴ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ راه آﻫﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

آن ﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ۵/۱ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل را ﺑﺎ راه آﻫﻦ ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ(ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻔﺮ ۳۳۲ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ).

ﺳﯿﺴﺘﻢ راه آﻫﻦ ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ۳۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻻ را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

راه آهن کانادا

 

ﻣﺘﻮﺳﻂ واﮔﻦ ﻗﻄﺎر ﺑﺎری(ﺳﺎل ۱۹۹۹- ۶۸ و ﺳﺎل ۸۲- ۲۰۰۸)

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮ۵۹% 

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮ وﻗﺖ ﺑﻮدن (وﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ) ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی۷۵% 

ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ۷۵۰۰۰ دﻻر

درﻣﺠﻤﻮع ۱۳  ﺧﻂ راه آﻫﻦ ﺷﻬﺮ و ﺣﻮﻣﻪ در ﻣﻮﻧﺘﺮآل، ﺗﻮرﻧﺘﻮ و وﻧﮑﻮور ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ  و ﻣﻘﺼﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ روزاﻧﻪ ۷/۱ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده و ﺗﺒﺎدل ﻣﺮزی ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ و ﺑﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ زﯾﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.

–  ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی۱۹۹۲   ﺗﺎ ۲۰۰۲ ﮐﺎﻻی ﺻﺎدره ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از  ۷۲% ﺑﻪ ۸۵%  ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﮐﺎﻧﺎدا اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

 

 

راه آﻫﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﻣﻌﻨﯽ داری در ﺗﺮاﻓﯿﮏ زﻣﯿﻨﯽ از ﻣﺮزﻫﺎ دارد.

۶۵ در ﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا از ﮐﺮﯾﺪور ﻫﺎی اوﻧﺘﺎرﯾﻮ ﻣﯽ ﮔﺬرد(۸۰ در ﺻﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ رﯾﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﯾﮑﺎ از دروازه ﻫﺎی اوﻧﺘﺎرﯾﻮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد(

 

تعهدات راه آهن کانادا

اﯾﻤﻦ ﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮاﺑﺮی ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی و ﺷﻬﺮ و ﺣﻮﻣﻪ را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮاﺑﺮی ﺑﻮده، از رﻓﺖ و آﻣﺪ در ﺟﺎده ﻫﺎ و ﺑﺰرگ راه ﻫﺎ ﺑﮑﺎﻫﺪ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﺮاﺑﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﯿﺶ از  ۳۵۰۰۰ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺻﻨﻌﺖ راه آﻫﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ۶۰۰۰۰ ﻧﻔﺮ در ﺻﺘﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ وﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه وﺳﺎﯾﻞ رﯾﻠﯽ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ.

 

محیط زیست و سازگاری با آن

 از دﯾﺪﮔﺎه زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﭘﺨﺶ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻞ ﺧﺎﻧﻪ ای، راه آﻫﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺮاﺑﺮی زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮﺗﺮی دارد.

اﮔﺮ ﭼﻪ   ۶۵در ﺻﺪ ﺗﻦ – ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر زﻣﯿﻨﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ راه آﻫﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ راه آﻫﻦ ﻓﻘﻂ ۳۳در ﺻﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﺨﺶ ﺗﺮاﺑﺮی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

راه آﻫﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ ، ﯾﮏ ﺗﻦ ﺑﺎر را  ۱۶۸ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﺪ.

 

 

حمل بار ریلی و کرایه ها

 

ﮐﺮاﯾﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. 

راه آﻫﻦ ﻫﺎی ﺑﺎری ﮐﺎﻧﺎدا دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ

 

 

اﻧﺠﻤﻦ رﯾﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا :

 

در ﺳﺎل ۱۹۱۷ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

 

اﻧﺠﻤﻦ ریلی کانادا و وظایف آن :

ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ راه آﻫﻦ در ﮐﺎﻧﺎدا اراﯾﻪ ﻃﺮح و دادن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺰاری ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ راه آﻫﻦ

 

خطوط ریلی و انواع ان در کانادا

 
ﮐﻼس ۱: ﺷﺎﻣﻞ CN  و CPR

ﺧﻄﻮط ﮐﻮﺗﺎه: ﺑﯿﺶ از۴۰   ﺧﻂ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺎﻧﺎدا

 ﻣﺴﺎﻓﺮی :

ﺷﻬﺮ و ﺣﻮﻣﻪ: WCE ، GO ، AMT و راه آﻫﻦ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل   

 

 

راه آهن کانادا , خطوط راه آهن کانادا , انواع خطوط ریلی در کانادا , درباره راه آهن کانادا , Canada Railway

 

راه آهن کانادا 

ارسال نظر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *